hotovostní platby na terminálech Sazka,
EUROPAY a přepážkách ČP pro Vaše nákupy

téměř 8000 platebních míst - terminálů Sazky, EUROPAY a přepážek ČP, dostupných i 24/7

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro Zákazníka při poskytování Služby superCASH prostřednictvím Aplikace superCASH

Článek I.

Předmět reklamačního řádu.

Reklamační řád stanoví postup Zákazníka a Společnosti MANUM, s.r.o., v případech, kdy přes veškeré úsilí Společnosti MANUM Zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby hotovostních plateb, na základě které hradí své závazky vůči internetovým obchodníkům, prostřednictvím vybraných terminálů prodejní sítě Pokladny.

Článek II.

Poskytování služby prostřednictvím aplikací superCASH.

 1. Poskytování Služby superCASH prostřednictvím Aplikace superCASH se realizuje na základě Podmínek pro poskytování služby (dále jen " podmínky"). Poskytnutím služby dochází k zaplacení závazku Zákazníka vůči Obchodníkovi.
 2. Společnost MANUM poskytuje službu prostřednictvím terminálů v síti sběren Pokladny na základě způsobů stanovených v podmínkách, tj. sejmutí čárového kódu, zadáním Čísla superCASH.
 3. Společnost MANUM žádným způsobem neodpovídá za správnost údajů získaných od Obchodníka nutných pro přidělení Čísla superCASH, na jehož základě se poskytuje služba Zákazníkům. Společnost MANUM neodpovídá za nesprávný tisk nebo nečitelnost čárového kódu. Společnost MANUM také žádným způsobem neodpovídá za případ, kdy Zákazník uhradil svůj závazek vůči Obchodníkovi po datu splatnosti nebo za případ, kdy Zákazník pověří uhrazením svého závazku vůči Obchodníkovi jinou osobu a tato osoba toto pověření nesplní nebo splní s prodlením.
 4. Společnost MANUM žádným způsobem neodpovídá za nesprávné poskytnutí služby ze strany Pokladny, tedy za technické podmínky provozu terminálů anebo pochybení jejich obsluhy.
 5. Společnost MANUM neodpovídá za dodávku služeb a zboží od Obchodníků, na jejichž účet je platba uhrazena.
 6. Společnost MANUM odpovídá výhradně za úhradu peněžních prostředků Obchodníkovi, kterému je platba určena a za včasnou informaci Obchodníkovi o úhradě platby.
 7. Zaplacený transakční poplatek se nevrací. V případě ztráty či poškození se náhradní potvrzení o platbě neposkytuje.

Článek III.

Podávání reklamací při poskytování služby.

 1. Zákazník má právo na uplatnění reklamace, nedojde-li k řádnému poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle podmínek poskytování této služby. To znamená, že Zákazník předal prostřednictvím obsluhy terminálu v prodejním místě dostatečnou peněžní částku postačující na uhrazení jeho závazku vůči Obchodníkovi, zaplatil prostřednictvím obsluhy terminálu transakční poplatek za poskytnutí služby a řádně překontroloval vytištěné Potvrzení o platbě. Reklamace se uplatňuje u Společnosti MANUM.
 2. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí Potvrzení o platbě zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace Zákazníka bude reklamovaná služba prostřednictvím terminálu zrušena, nejpozději však do dvou minut od poskytnutí služby a Zákazníkovi bude vrácena předaná peněžní částka, a to včetně transakčního poplatku. Na pozdější reklamace nebude obsluha terminálu brát zřetel. V případě zrušení reklamované služby je Zákazník povinen vrátit obsluze terminálu vydané Potvrzení o platbě. Stornování je možné jen u terminálů společnosti SAZKA a.s.

Výpadek v síti terminálů není předmětem reklamace.

Článek IV.

Podmínky uplatnění reklamace.

Zákazník může uplatnit reklamaci na poskytnutou službu jen v případě, že současně s uplatněním reklamace (písemně nebo ústně) předloží originál dokladu vytištěného na terminálu Pokladny (společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s., Česká pošta, s.p. a EUROPAY, s.r.o.) o provedené platbě (Potvrzení o platbě nebo Náhradní potvrzení o platbě). Bez tohoto dokladu nelze reklamaci uplatnit.
Reklamace se může vztahovat pouze na poskytování Služby superCASH, z reklamačního řízení jsou tedy vyloučeny případy, kdy skutkovým základem reklamace je jednání obchodních partnerů Společnosti MANUM.

 1. O vyřízení reklamace rozhoduje Společnost MANUM, a to ve lhůtě do čtrnácti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Zákazník uplatní reklamaci písemně nebo ústně na níže uvedeném kontaktním místě:

  MANUM, s.r.o.
  Čiklova 636/11
  128 00 Praha 2

  Tel.: 226 806 900
   
 3. V případě, že se v průběhu reklamačního řízení zjistí, že reklamace není oprávněná, Společnost MANUM reklamaci Zákazníka odmítne a o této skutečnosti Zákazníka informuje prostřednictvím kontaktu, sděleného zákazníkem při uplatnění reklamace.
 4. V případě, že se v průběhu reklamačního řízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta řádně a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka vůči Obchodníkovi, ale Zákazník předal prostřednictvím obsluhy terminálu v prodejním místě dostatečnou peněžní částku postačující na uhrazení jeho závazku vůči Obchodníkovi, a zaplatil prostřednictvím obsluhy terminálu transakční poplatek za poskytnutí služby a nedošlo k jinému pochybení na straně Zákazníka, Společnost MANUM zajistí, aby neprodleně došlo k uhrazení závazku Zákazníka Obchodníkovi.

Článek V.

Účinnost reklamačního řádu.

 1. Reklamační řád je závazný pro Zákazníka a Společnost MANUM. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem.
 2. Reklamující souhlasí s tím, že Společnost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 3. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 21.12.2011.

Zde nakoupíte

Golden Voyage s.r.o. M77 Group S.A. WIA spol. s r.o. Savvy, s.r.o. BTSmobil.cz Česká pojišťovací společnost, s.r.o. Tajemno.com
DH Telecom a.s. blueboard.cz www.scio.cz, s.r.o. Annaba Consulting Corp. NetShare, s.r.o. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kandox s.r.o.
Internet Expert s.r.o. EXO HOSTING ha-vel internet s.r.o. Rabator s.r.o. Twisto Payments a.s. STUDENT AGENCY, k.s. proWiFi.cz
CoMoGa s.r.o. DODOMU, s.r.o. Macronet cz a.s. NCP spol. s r.o. Carhifi-Profi.cz PS MEDIA s.r.o. FUTURE-NET
PALMAFONE, a.s. AUKCE-AUCTION s.r.o. ZVONOK.CZ FORTECH, spol. s r.o. TURPIL.CZ Mundio Distribution Czech Republic s.r.o. Axfone s.r.o.
Cebia, spol. s r.o. MODRÝ ANDĚL s.r.o. BVV FAIR TRAVEL s.r.o. MAFRA, a.s. ELREKO Praha s.r.o. Trading & Consulting s.r.o. Telefonuji s.r.o.
MUSICER.NET NET service solution, s.r.o. COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o. PINKEJ s.r.o. Top-Pojištění.cz s.r.o. miniTEL s.r.o.
SAZKA sázková kancelář, a.s. Česká pošta, s.p. EUROPay s.r.o.
Copyright © 2009 SuperCASH | infolinka: 840 111 131