hotovostní platby na terminálech Sazka,
EUROPAY a přepážkách ČP pro Vaše nákupy

téměř 8000 platebních míst - terminálů Sazky, EUROPAY a přepážek ČP, dostupných i 24/7

Podmínky poskytování služby MANUM superCASH® prostřednictvím Aplikace superCASH pro zákazníka

Před volbou způsobu úhrady ceny obchodu prostřednictvím Aplikace superCASH se prosím důkladně seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklamačního řádu. Provedením volby úhrady ceny obchodu prostřednictvím Aplikace superCASH vyjadřujete výslovný a bezvýhradný souhlas s jejich obsahem.

Článek I.

Definice pojmů.

 1. Zákazník – osoba, která hodlá uzavřít (nebo již uzavřela) obchod s Obchodníkem a při této příležitosti zvolila způsob úhrady ceny obchodu prostřednictvím zabezpečené Aplikace superCASH.
 2. Obchodník – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostřednictvím internetu a má uzavřenou platnou smlouvu se společností MANUM, s.r.o. o využití aplikačního vybavení společnosti MANUM, s.r.o. ke zprostředkování hotovostní či bezhotovostní platby prostřednictvím zabezpečené Aplikace superCASH.
 3. Společnost MANUM, s.r.o. (Poskytovatel služby) – právnická osoba, která provozuje zabezpečenou aplikaci superCASH na základě smluvních vztahů s Obchodníky, kteří provozují internetové obchody a která na základě smluvního vztahu s Pokladnou zprostředkovává hotovostní platby k uzavřeným obchodům.
 4. Pokladna – smluvní partner společnosti Poskytovatele služby - společnosti provozující síť terminálů na území České republiky, které jsou schopny přijímat hotovostní platby Zákazníků prostřednictvím Aplikace superCASH. Ke dni publikace tohoto znění OP jsou Pokladnami společnosti SAZKA a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ: 26493993, Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,IČ: 47114983 a EUROPAY, s.r.o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, IČ: 28435206.
 5. Aplikace MANUM superCASH® (nebo také Aplikace superCASH) – soubor aplikací Poslytovatele služby, které umožňují přenos dat mezi Poskytovatelem služby, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladně.
 6. Kód superCASH – spolu s identifikací Obchodníka nezaměnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavřenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace superCASH. Kód superCASH generuje Aplikace superCASH ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) číselný a čárový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem.
 7. Číslo superCASH - náhodně generovaný číselný kód (maximálně 10 pozic) sloužící k jednoznačné identifikaci obchodu.
 8. Potvrzení o platbě – listina popsaná níže v článku IV. odst. 8 těchto podmínek
 9. Náhradní potvrzení o platbě – potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v případě, že terminál nevytiskne z technických důvodů Potvrzení o platbě nebo jinou informaci a zároveň obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním systémem Pokladny. Náhradní potvrzení obsahuje informace o transakci, které obsluha terminálu získá prostřednictvím telefonického spojení s Pokladnou (společností SAZKA sázková kancelář, a. s. - Pomocná linka tel. 266 123 600).
 10. Potvrzení o stornované platbě – potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v případě, že Zákazník do 2 minut od předání peněžní částky k úhradě platby obsluze terminálu transakci stornuje. Toto umožňují pouze terminály společnosti SAZKA a.s.

Článek II.

Popis služby.

 1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí provádění plateb Zákazníků za zboží nebo služby Obchodníkům prostřednictvím platebních terminálů Pokladny.
 2. Poskytnutí služby je možné realizovat na všech terminálech, na kterých je služba provozována a jejichž seznam zveřejňuje společnost MANUM na webových stránkách služby superCASH.
 3. Pro provedení platby superCASH prostřednictvím terminálu Pokladny, lze využít pouze údaje vygenerované internetovou Aplikací superCASH, tedy vytištěný čárový kód superCASH nebo číselný kód uvedený pod čárovým kódem.
 4. Za každou uskutečněnou platbu prostřednictvím terminálu Pokladny, je Zákazník povinen uhradit transakční poplatek ve výši 10 Kč. Tento transakční poplatek je zahrnut ve výši platby společně s hotovostí určenou pro zaplacení závazku Zákazníka, realizovaného prostřednictvím služby.
 5. Poukázanou peněžní částku uhradí Zákazník v hotovosti v české měně. Poukázaná peněžní částka může znít jen na celé koruny.


Článek III.

Objednání služby.

 1. Zákazník může objednat službu předáním vytištěného platebního dokladu s čárovým kódem superCASH, nebo předáním údajů vygenerovaných internetovou aplikací superCASH (24-místný nebo 32-místný číselný kód uvedený pod čárovým kódem).
 2. Úhrada prostřednictvím platebního dokladu s čárovým kódem:
  •     K objednání služby tímto způsobem slouží platební doklad vytisknutý zákazníkem z webové Aplikace superCASH. Úhrada tímto způsobem je možná pouze přes terminály Pokladny, které jsou vybaveny funkčním čtecím zařízením čárových kódů (dále jen "platební doklad s čárovým kódem").
  •     Zákazník předá platební doklad s čárovým kódem obsluze terminálu společně s peněžní částkou. Obsluha terminálu sejme prostřednictvím čtecího zařízení čárový kód a předá Zákazníkovi po uskutečnění transakce Potvrzení o platbě. Před předáním peněžní částky obsluze terminálu nebude sejmutí čárového kódu provedeno.
  •     Předáním platebního dokladu s čárovým kódem obsluze terminálu za účelem realizace služby čtecím zařízením a uhrazením svých závazků, se Zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto podmínkách.
 3. Úhrada prostřednictvím údajů vygenerovaných internetovou Aplikací superCASH
  •     Údaje pro platbu zákazník získá prostřednictvím Aplikace superCASH. Tímto údajem je 24-místné nebo 32-místné číslo uvedené pod čárovým kódem, ve kterém je zahrnuta hodnota uskutečňované platby, číselný Kód superCASH a kód příjemce.
  •     24-místné nebo 32-místné číslo zákazník ústně sdělí obsluze terminálu spolu s úhradou sdělené částky.
  •     Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o platbě.
  •     Předáním údajů vygenerovaných internetovou Aplikací superCASH obsluze terminálu za účelem realizace služby a uhrazením svých závazků, se Zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto podmínkách.

Článek IV.

Některé podmínky poskytování Služby superCASH prostřednictvím Aplikace superCASH

 1. Provádění plateb prostřednictvím Aplikace superCASH je možné pouze na stránkách toho internetového obchodu Obchodníka, který má se Společností MANUM uzavřenou platnou smlouvu o provozování aplikace superCASH a který užívá aplikační vybavení Společnosti MANUM oprávněně.
 2. Stisknutím tlačítka „Akceptace podmínek společnosti MANUM“ Zákazník projevuje bezvýhradný souhlas s dále uvedenými podmínkami společnosti MANUM pro provoz Aplikace superCASH.
 3. Zákazník bez dalšího souhlasí s tím, že Společnost MANUM bude zařizovat platbu, kterou Zákazník hodlá uhradit na obchod, který již uzavřel (nebo hodlá uzavřít) s Obchodníkem,
 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platbu prostřednictvím Aplikace superCASH lze uhradit pouze na funkčním terminálu Pokladny.
 5. Pokud Obchodník stanoví lhůtu pro platbu, je Zákazník povinen v této lhůtě zaplatit. O lhůtě je Zákazník informován při generování kódu Aplikací superCASH. Generuje-li Aplikace superCASH na základě smlouvy s Obchodníkem Kód superCASH typu „A“ (24-místný), pak je úhrada po lhůtě splatnosti na terminálu Pokladny možná. V případě, že je generován Kód superCASH typu „B“ (32-místný), pak provedení platby terminál pokladny neumožní.
 6. Zákazník je odpovědný za to, že na pracovišti Pokladny sdělí Kód superCASH ve správné podobě, v číselné podobě verbálně či písemně; ve formě čárového kódu pouze v tištěné podobě nebo ve správné podobě sdělí či předá číslo superCASH, tato varianta je možná  pouze na terminálech společnosti Česká pošta, s.p.
 7. Zákazník nese odpovědnost za veškerá zpoždění a veškeré škody, způsobené nesprávným sdělením nebo nesprávným uvedením Kódu superCASH.
 8. Společnost MANUM je povinna na základě smluvních vztahů s Pokladnou a Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platbě obdrží Potvrzení o zaplacení, kterým se rozumí listina obsahující minimálně následující údaje: informaci, že se jedná o hotovostní platbu prostřednictvím Aplikace superCASH, datum a čas přijetí hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby Číslem superCASH (variabilní symbol).
 9. Zákazník bere na vědomí, že doklad Pokladny o provedené platbě je jediným dokladem, na základě kterého lze realizovat práva na reklamaci.
 10. Zákazník může do 2 minut od předání peněžní částky k úhradě platby obsluze terminálu platbu stornovat. O stornování platby vydá obsluha terminálu Zákazníkovi Potvrzení o stornované platbě. Pro vztah mezi obsluhou terminálu, společnosti SAZKA a.s. a Zákazníkem při poskytování služby na terminálu platí Obchodní podmínky společnosti SAZKA a.s. Stornování je možné jen na terminálech společnosti SAZKA a.s.
 11. Společnost MANUM je povinna sdělit Obchodníkovi skutečnost, že Zákazník uhradil platbu na terminálu Pokladny neprodleně, jakmile ji od Pokladny obdrží, obvykle do 10 minut od tohoto okamžiku.
 12. Zákazník bere na vědomí, že Společnost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci obchodu a Zákazníka než tu, kterou převzala od Obchodníka. Za té situace u společnosti MANUM nelze uplatňovat reklamace jiné skutečnosti, než té, která se týká provedení platby prostřednictvím aplikace superCASH.
 13. Zákazník bere na vědomí, že podle zákona č. 253/2008 Sb. může vzniknout povinnost identifikovat jeho osobu z důvodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té situace je Zákazník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a Společnosti MANUM ke splnění zákonné povinnosti poskytnout veškerou součinnost.
 14. Zákazník bere na vědomí, že Společnost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého obchodního účtu na účet, který jí sdělil Obchodník v rámci smluvních vztahů. Za té situace není Společnost MANUM odpovědná za případné změny platebních podmínek, které nastaly na straně Obchodníka a které Obchodník nesdělil společnosti MANUM.
 15. Společnost MANUM nebere žádnou odpovědnost za nesplnění obchodního závazku Obchodníka vůči Zákazníkovi.
 16. Společnost MANUM zaručuje, že Zákazník bude informován o uhrazené platbě na internetových stránkách služby superCASH (www.supercash.eu) prostřednictvím aplikace Informace o platbě o tom, že Společnost MANUM platbu Zákazníka eviduje a že sdělila (datum a čas úhrady platby) Obchodníkovi, že platba byla uhrazena.
 17. Společnost MANUM je povinna vypořádat finanční plnění (platbu) Zákazníka pouze s tím Obchodníkem, se kterým má uzavřenou platnou smlouvu o provozování aplikace superCASH a který užívá aplikační vybavení Společnosti MANUM oprávněně.
 18. Společnost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finanční prostředky, které jsou na jejím účtu a které nelze postoupit Obchodníkovi, po odečtení transakčního poplatku a paušální náhrady vlastních nákladů ve výši 3% z hodnoty platby. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základě předložení originálu dokladu Pokladny o provedené platbě, v řádném reklamačním řízení.

Článek V.

Reklamace

V případě, že Zákazník obdržel Potvrzení o platbě, nebo Náhradní potvrzení o platbě a k požadovanému převedení finančních prostředků nedošlo, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost MANUM je oprávněna tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit jednostranným úkonem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.3.2013.

Zde nakoupíte

proWiFi.cz Kandox s.r.o. DODOMU, s.r.o. FUTURE-NET COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o. PINKEJ s.r.o. FORTECH, spol. s r.o.
NetShare, s.r.o. Twisto Payments a.s. BVV FAIR TRAVEL s.r.o. NET service solution, s.r.o. BTSmobil.cz Rabator s.r.o. ha-vel internet s.r.o.
WIA spol. s r.o. M77 Group S.A. Internet Expert s.r.o. Annaba Consulting Corp. MAFRA, a.s. PS MEDIA s.r.o. AUKCE-AUCTION s.r.o.
MODRÝ ANDĚL s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. Mundio Distribution Czech Republic s.r.o. Axfone s.r.o. Česká pojišťovací společnost, s.r.o. MUSICER.NET Cebia, spol. s r.o.
EXO HOSTING Savvy, s.r.o. CoMoGa s.r.o. NCP spol. s r.o. PALMAFONE, a.s. miniTEL s.r.o. DH Telecom a.s.
blueboard.cz Macronet cz a.s. ZVONOK.CZ Telefonuji s.r.o. www.scio.cz, s.r.o. Trading & Consulting s.r.o. ELREKO Praha s.r.o.
Golden Voyage s.r.o. Top-Pojištění.cz s.r.o. STUDENT AGENCY, s.r.o. Carhifi-Profi.cz TURPIL.CZ Tajemno.com
SAZKA sázková kancelář, a.s. Česká pošta, s.p. EUROPay s.r.o.
Copyright © 2009 SuperCASH | infolinka: 840 111 131